Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

je v spoločnosti APL TREND s.r.o., so sídlom Považská Teplá 529, Považská Bystrica 017 05, IČO: 36 306 100, V I K O spol. s r.o., so sídlom Považská Teplá 529, Považská Bystrica 017 05, IČO: 31 584 764, ŠČOTKA, a.s. so sídlom Považská Teplá 529, Považská Bystrica 017 05, IČO: 52 235 246 (ďalej jednotlivo aj ako „prevádzkovateľ“ alebo spoločne ako „prevádzkovatelia“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Spoloční prevádzkovatelia

APL TREND s.r.o., so sídlom Považská Teplá 529, Považská Bystrica 017 05, IČO: 36 306 100, V I K O spol. s r.o., so sídlom Považská Teplá 529, Považská Bystrica 017 05, IČO: 31 584 764, ŠČOTKA, a.s. so sídlom Považská Teplá 529, Považská Bystrica 017 05, IČO: 52 235 246 spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako spoloční prevádzkovatelia za účelom: vedenia a správy účtovnej agendy a účtovných dokladov, evidencie korešpondencie, správy zmluvných a zákazníckych vzťahov, vedenia agendy BOZP a prehľadu odbornej spôsobilosti zamestnancov, správy dochádzkového systému.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Zamestnanci

Uchádzači o zamestnanie - výberové konanie

Obchodní partneri a kontaktné osoby obchodných partnerov

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

            Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť u prevádzkovateľa APL TREND s.r.o., V I K O spol. s r.o., ŠČOTKA, a.s.:

  1. zásielkou doručenou na adrese jeho sídla (miesta podnikania) alebo
  2. prostredníctvom e-mailu na adresu scotka@scotka.sk.

Práva dotknutej osoby sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.apltrend.sk

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie v zmysle čl. 12 ods. 5 Nariadenia a § 29 ods. 5 Zákona poskytujú bezodplatne.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenie a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných uskutočnené podľa článku 16, článku 17 a článku 18 Nariadenia alebo § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.